Stypendium 2021

Rodzice uczniów klas I – VIII

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, że można ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022 składając wnioski u pedagoga szkolnego w terminie od 1 września do 10 września 2021 roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty kryterium dochodowego 528,00 zł netto. Do dochodu nie wlicza się kwoty 500+.

Dokumentacja do pobrania u pedagoga szkolnego od 30 sierpnia, w godzinach 8.00 – 12.00.

Ze względu na krótki termin składania wniosków zainteresowanych rodziców proszę o jak najszybszy kontakt.

Beata Ostaszewska – pedagog szkolny

 

 

Informuję również, że przez cały rok szkolny 2021/2022 można składać wnioski o zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego powodującego przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

Zdarzenie losowe to w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny, itp.

Wnioski o zasiłek szkolny należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.