EnglishFrenchGermanItalianJapanesePolishRussianSpanishHebrewLithuanianSlovakIrish

Wzmacnianie poczucia własnej wartości

 

Wzmacnianie poczucia własnej wartości
Poczucie własnej wartości zależy od tego, jaką przyjmujemy postawę wobec samego siebie.
W płaszczyźnie intelektualnej wyraża się ona w samoocenie, a więc poprzez wartościowanie różnych
aspektów obrazu siebie – wyglądu zewnętrznego, zdolności i umiejętności, cech charakteru, itp.
Ocenianie dokonuje się poprzez porównanie siebie, własnych możliwości z ideałem samego siebie i z
osiągnięciami innych ludzi oraz własnych sądów o sobie z sądami i opiniami wyrażanymi na nasz temat
przez innych.
Samoocena może być adekwatna, zaniżona lub zawyżona; pozytywna lub negatywna. Od niej zależy,
czy nasze działania, plany, zamierzenia uważamy za osiągalne, czy za przekraczające nasze możliwości;
czy będziemy stawiać i realizować ambitne cele, czy wycofywać się w życiu.
W płaszczyźnie emocjonalnej postawa wobec siebie może wyrażać się w samoakceptacji lub samo
odtrąceniu. Można akceptować siebie, a więc dostrzegać własną niepowtarzalność, lubić siebie – mimo
słabości i wad. Można też podkreślać własne niedostatki, deprecjonować osiągnięcia, nie lubić siebie –
mimo zalet.
To, jak myślimy o sobie i co do siebie czujemy, wpływa na sposób, w jaki traktujemy własną osobę i
innych ludzi. Samoakceptacja wyzwala zaufanie i wiarę we własne siły, skłania nas do
wykorzystywania możliwości i korygowania zachowania pod wpływem krytyki. Samo odtrącenie
pojawia się wówczas, gdy jednostka nie docenia tego, co już osiągnęła, gdy nie akceptuje siebie taką, jaką
jest, a jednocześnie nie widzi możliwości zmiany siebie na lepsze. Jest to brak poczucia własnej wartości
i niewiara w życiowy sukces.
Wszyscy ludzie potrzebują dowartościowania. Okazane zainteresowanie, pochwała, powierzanie
odpowiedzialnych zadań, stawianie realistycznych wymagań, to proste środki budowania zaufania ludzi
do samych siebie. Przebywanie w grupie życzliwych, współpracujących ze sobą osób, gdzie dostrzega się
indywidualne zdolności – są one znane, szanowane i wykorzystywane dla dobra grupy stwarza klimat, w
którym samoakceptacja i poczucie własnej wartości tworzą się, rozwijają i umacniają.
Dzieje się to w rodzinie, zespole klasowym, grupie ludzi pracujących ze sobą, grupie znajomych, grupie
rówieśniczej.
Obowiązkiem dorosłych jest pomóc dzieciom w zmianie ich stosunku do samych siebie, ułatwić
dostrzeżenie mocnych stron i uczyć, jak korzystnie je zaprezentować, utrwalać nawyki szukania
w ludziach tego, co dobre, wyrażania aprobaty i akceptacji, zachęcać do pozytywnego myślenia
o innych i o sobie – umiejętność udzielania i przyjmowania pozytywnych informacji zwrotnych, rozwijać
świadomość własnych przymiotów, uwrażliwiać na na korzystne cechy własne i otoczenia, poszerzać
świadomość własnych zalet i stwarzać okazje do publicznego wypowiadania pozytywnych informacji na
swój temat, rozwijać świadomość własnych wad i zalet, uświadamiać zależności między komunikatami
pozytywnymi a szacunkiem dla samego siebie,rozmawiać na temat dotychczasowych
osiągnięć życiowych.
Zasady wydobywania z ludzi, tego, co najlepsze:
• Zauważaj potrzeby drugiego człowieka.
• Pamiętaj, że niepowodzenie nie oznacza przegranej.
• Poprzez wzorce zmierzaj do sukcesu.
• Okazuj uznanie i chwal osiągnięcia.
• Pamiętaj o potrzebie współzawodnictwa, ale wykorzystuj ją w sposób umiarkowany.
• Nagradzaj współpracę, choćby słowem „ dziękuję”.
• Pozwalaj na wymianę opinii.
• Staraj się własną motywację utrzymywać na wysokim poziomie.
• Doceniaj szczególne umiejętności innych osób.
• Okazuj zainteresowanie tym, co mówią inni ludzie.
• Podkreślaj rzeczy dobre, mniej mów o złych.

 

Poprawiony (środa, 06 maja 2020 08:21)