EnglishFrenchGermanItalianJapanesePolishRussianSpanishHebrewLithuanianSlovakIrish

Normy i zasady

 

Normy i zasady współżycia codziennego

Każdy człowiek funkcjonuje w określonej społeczności i wchodząc w interakcje z innymi ludźmi
powinien pamiętać, że współżycie w grupie wymaga od niego przyjęcia pewnych wzorów zachowań i
postaw. Musi więc respektować panujące w grupie zasady współżycia społecznego. Przestrzeganie norm
i zasad sprawia, że kontakt międzyludzki w danej społeczności ma charakter poprawny i niekonfliktowy.
Zasady życia społecznego wyznaczają pewien ład społeczny, dzięki ich przestrzeganiu nie dochodzi do
sprzeczności interesów członków grupy, co z kolei pozwala ustrzec się przed nadmiernymi konfliktami.
Normy życia społecznego regulują stosunki wewnętrzne, spajają grupę, utrzymują odpowiedni porządek,
a także wyznaczają pozycję jednostki w grupie.
Nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego może doprowadzić do napięć, otwartych konfliktów, a
czasem może stać się przyczyną rozpadu grupy. Tym samym bez reguł współżycia nie byłoby możliwe
sprawne funkcjonowanie grupy. Konsekwencją naruszenia zasad współżycia społecznego może być
również wykluczenie społeczne bądź inne sankcje ze strony pozostałych członków grupy.
Norma społeczna – w znaczeniu potocznym to obowiązujący, właściwy sposób
zachowania i postępowania jednostki w grupie; wskazówka właściwego zachowania w
danej sytuacji; wzorzec cech danego zjawiska czy przedmiotu. Normy społeczne to również nakazy i
zakazy stosujące się do zachowania w konkretnej społeczności.
Normy możemy podzielić na :
• normy formalne – zasady sformułowane w postaci pisanych regulaminów lub przepisów,
• normy nieformalne – niepisane normy, obowiązujące w ramach danej grupy
lub społeczności,
• normy prawne – zasady zachowania się oparte na przepisach inaczej reguła postępowania
wynikająca z przepisów prawnych, np. prawa i obowiązki ucznia.
• normy obyczajowe – zbiór zasad, reguł postępowania, które obowiązują w danym środowisku.
Obyczaj jest mocno związany z systemem wartości uznawanym przez daną zbiorowość. Normy te
dotyczą każdej sfery funkcjonowania człowieka, poczynając od stroju, poprzez
zachowanie się przy stole czy w towarzystwie, sposobów witania się - dzień dobry, do widzenia,
cześć, - kończąc na obchodzeniu wybranego święta. Normy obyczajowe, to podstawy zasad
kulturalnego zachowania się – używanie słów: przepraszam, dziękuję, proszę.
• normy moralne ( etyczne) – zasady postępowania człowieka o charakterze absolutnym, co
oznacza, że w ich przypadku mówimy o bezwzględnym nakazie bądź zakazie. Opierają się na
różnicowaniu tego, co dobre i złe. Normy moralne odnoszą się do godności człowieka,
sprawiedliwości, zaufania, prywatności, regulują i łagodzą konflikty społeczne. Normy moralne to
prawdomówność, szacunek dla innych ludzi, odpowiednie zachowanie w szkole, na ulicy, w
miejscach publicznych..
• normy zwyczajowe – biorą swą podstawę z pewnego rodzaju nawyków
występujących w społeczeństwach lub grupach społecznych.
• normy religijne – regulują życie danej wspólnoty religijnej, nie muszą pokrywać się z innymi
normami. Każdy człowiek przystępując do określonej wspólnoty dobrowolnie zobowiązuje się do
przestrzegania tych zasad, nie są one narzucane osobom z zewnątrz.

 


Poprawiony (środa, 15 kwietnia 2020 13:45)